ทนายอาสา

ทนายอาสา  ทนายอาสาท่านหาทนายอาสาได้ที่สภาทนายความ

ติดต่อสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

249 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 02-522-7124 ถึง 27

โทรศัพท์ 02-522-7143 ถึง 47 ปรึกษากฎหมายสายด่วน 1167 https://www.lawyerscouncil.or.th/2019/en/homepage/

โดยมีเงื่อนไขการช่วยเหลือประชาชนทางกฏหมายดังนี้

ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 78 หรือไม่ กล่าวคือ จะต้องพิจารณาว่า

“ประชาชนผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายจะต้องเป็นผู้ยากไร้ และไม่ได้รับความเป็นธรรม”

ซึ่งทางสภาทนายความจะพิจารณาว่า ผู้มาร้องขอความช่วยเหลือจะมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ กล่าวคือ จะต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง  2 ประการ คือ

1. จะต้องเป็นผู้ยากไร้ และ

2. ไม่ได้รับความเป็นธรรม

ดังนั้นหากต้องการทนายอาสา ต้องไปติดต่อที่สภาทนายความตามที่อยู่ด้านบนนะครับ