Thongthailaw สำนักงานธงไทยทนายความและธุรกิจ โทร.091-936-2635

Untitled-1

รับว่าความทั่วราชอาณาจักร
รับประกันตัวผู้ต้องหา
และจำเลยทั่วราชอาณาจักร

รับว่าความทั่วราชอาณาจักร
รับประกันตัวผู้ต้องหา
และจำเลยทั่วราชอาณาจักร

ความเชี่ยวชาญ

คดีอาญา
คดีแพ่ง
คดีแรงงาน
คดีทรัพสินทางปัญญา
คดีเยาวชนและครอบครัว
คดีพิพาทเรื่องที่ดิน
คดีภาษีอากร
คดีปกครอง
รับงานเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัท

บริการ

กฎหมายออกเป็น3 ประเภทใหญ่

กฎหมายเอกชน (Private Law) หมายถึงกำหมายที่วางระเบียบความเกี่ยวพันระหว่างเอกชน หรือระหว่างเอกชนกับรัฐ ในฐานะที่รัฐดำเนินการอย่างเอกชนเกี่ยวกับสถานะภาพของบุคคลตามกฎหมาย สิทธิและหน้าที่ของเอกชน รวมทั้งระเบียบเกี่ยวกับทรัพย์สินของเอกชน กฎหมายเอกชนที่สำคัญ เช่น
– กฎหมายแพ่ง
กฎหมายพาณิชย์

กฎหมายมหาชน (Public Law) เป็นกฎหมายที่วางระเบียบเกี่ยวพันระหว่างรัฐกับเอกชน ในฐานะที่รัฐมีอำนาจปกครองเอกชนที่อยู่ในดินแดนของรัฐ กฎหมายมหาชนที่สำคัญ เช่น
กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
-กฎหมายปกครอง
-กฎหมายอาญา 
-กญหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา
-กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความแพ่งและพาณิชย์
-กฎหมายว่าด้วยพระธรรมมนูญศาลยุติธรรม 

ฎหมายระหว่างประเทศ (International Law) เป็นกฎหมายหรือหลักปฏิบัติที่ยอมรับกันว่าด้วยรัฐและความเกี่ยวพันระหว่างรัฐ รวมทั้งการเกี่ยวพันระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศและประชาคมระหว่างประเทศ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วจะเห้นว่าไม่มีตัวบทกฎหมายระหว่างประเทศบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแม้แต่ฉบับเดียว แต่จะเป็นธรรมเนียมประเพณีที่ถือปฏิบัติมา หรืออย่างมากก็เป็นเพียงสนธิสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างประเทศ ดังนั้นกฎหมายประเภทนี้จึงเป็นเพียงธรรมเนียมปฏิบัติระหว่างประเทศที่ถือกันมาเท่านั้น ซึ่งกฎหมายประเภทนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 สาขา คือ
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา

กฎหมายน่ารู้