ทนายความอำเภอสามพราน ปรึกษาหาทนายโทร 091-936-2635

ทนายความอำเภอสามพราน ปรึกษาคดีโทร 091-936-2635

สำนักงานธงไทย ทนายความ และธุกิจ ให้บริการท่านในเขตจังหวัดนครปฐม ซึ่งประกอบด้วยศาลจังหวัดศาลจังหวัดนครปฐม และศาลแขวงนครปฐม โดย ทนายความ ของเรายินดีให้บริการ ว่าความที่อยู่ในเขตอำนาจของทั้งศาลจังหวัดนครปฐม และศาลแขวงนครปฐม ทั้ง คดีแพ่งและ คดีอาญา รวมทั้งสืบทรัพย์ และบังคดีอีกด้วย

สำนักงานธงไทย ทนายความ และธุรกิจ ให้บริการด้านคดีความ ทั่วราชอาณาจักร ประกันตัวผู้ต้องหา โทร 091-936-2635

ติดต่อหาเรา ทนายความอำเภอสามพราน ยินดีให้คำปรึกษาทุกคดี และทุกคน โทร 091-936-2635

ทนายความอำเภอสามพราน ของเราพร้อมรับใช้พี่น้องประชาชนทุกๆท่าน ในอำเภอสามพราน หากท่านมีปัญหาคดีความ รีบยกหูโทรศัพท์โทรมาหาเราเถะครับ เรายินดีให้คำปรึกษา เรื่องค่าใช้จ่ายคุยกันได้ครับ เราตั้งสำนักงานมาเพราะอยากให้ทุกๆคนได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

    – สำนักงานรับว่าความให้พี่น้อง อำเภอสามพราน ทั้งทางแพ่ง ทางอาญา พี่น้องท่านใดมีคดีความทางแพ่ง ทางอาญาติดต่อมาได้นะครับ

    – รับว่าความจัดการมรดก

    – คดีที่ดิน พิพาทเรื่องดินต่างๆ แบ่งที่ดิน ครอบครองปรปักษ์ที่ดินจนได้กรรมสิทธิ์ ถูกบุกรุกที่ดิน ขับไล่คนอื่นที่อยู่ในที่ดินเรา

    – คดียาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นครอบครองเพื่อจำหน่าย ฯ ครอบครองยาบ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

    – คดีค้ามนุษย์ ถูกหลอกลวงค้าประเวณี

    – ไฟแนนซ์ตามยึดรถ ถูกฟ้องหลังจากคืนรถแล้ว ต้องการคืนรถเพราะผ่อนไม่ไหว

    – คดีบัตรเครดิต ต้องการผ่อนชำระกับเจ้าหนี้ คดีแรงงาน คดีปกครอง สืบทรัพย์ และบังคดี

     -คดีลักทรัพย์ คดียักยอกทรัพย์ คดีหมิ่นประมาท คดีวิ่งราวทรัพย์ คดีฉ้อโกง คดีเช็ค คดีทำร้ายร่าง คดีทะเลาะวิวาท ทำฆ่าคนตาย

   -คดีหย่า คดีอำนาจปกครองบุตร รับรองบุตร ตั้งผู้ปกครอง ตั้งผู้พิทักษ์ ตั้งผู้อนุบาล ฟ้องชู้ ฟ้องเรียกค่าทดแทน

  -ฟ้องบริษัทประกัน คดีรถยน

สำนักงานธงไทยทนายความและธุรกิจให้บริการกฏหมายกับประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมเพื่อโปรดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

พื้นที่ให้บริการ ทนายความอำเภอสามพราน ในจังหวัดนครปฐม หากท่านใด ต้องการ ทนายความด่วน สามารถติดมาได้ที่ สำนักงานตามหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานได้ทันที โดยเตรียมเรื่องที่ต้องการปรึกษา เอกสารประกอบต่างๆ เช่นเช็ค โฉนดที่ดิน ภาพถ่ายความเสียหายที่ได้รับจากการถูกละเมิด หรือสำเนาคำฟ้องหากท่าน ถูกฟ้องเป็นจำเลยแล้ว เป็นต้น เพื่อทางสำนักงานของเรา จะได้ให้คำปรึกษา ได้อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์กับท่านมากที่สุด

บริการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย ทนายความอำเภอสามพราน ขอให้ท่าน เตรียมเอกสาร เพื่อประกอบการยื่นประกันตัวต่อศาล มีดังนี้

เอกสารของผู้ต้อง หรือ จำเลย

1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

2 สำเนาทะเบียนบ้าน                  จำนวน 1 ฉบับ

เอการของผู้ขอประกัน

1 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ ( กรณี ผู้ประกันเป็นข้าราชการ )       1    ฉบับ

2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน            1  ฉบับ

3 สำเนาทะเบียนบ้าน                             1  ฉบับ

4 สำเนาใบสำคัญการสมรส/ใบหย่า,ใบมรณบัตรแล้วแต่กรณี

5 สำเนาบัตรประจำตัวคู่สมรส ( ถ้ามี )

6 สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส   ( ถ้ามี )

7 หนังสือให้ความยินยอมคู่สมรส ( ถ้ามี )

8 หนังสือให้ความยินยอมแนบท้ายสัญญาประกัน

9 ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ( ถ้ามี )

เอกสาร หลักประกัน

1 หนังสือรับรอง ต้นสังกัด พร้อมสำเนา  2 ชุด

2 ทนายความอำเภอสามพราน แนะนำให้ท่านเตรียมสลิปเงินเดือน ( อย่างน้อยเดือนล่าสุด) มีเจ้าหน้าที่รับรองตามระเบียบ ( กรณีข้าราชการให้ตำแหน่งประกัน ก็ต้องใช้หนังสือรับรองรายได้คงเหลือเช่นกัน )  โดยประกันได้ในวงเงินไม่เกิน 10 เท่าของอัตราเงินเดือน หรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน หากวงเงินประกันมียอดสูงกว่าวงเงินที่ผู้นั้นมีสิทธิประกันได้ศาลอาจกำหนดให้ผู้ขอประกันวางเงินหรือหลักทรัพย์อื่นเพิ่มเติมให้เพียงพอกับวงเงินประกันนั้นได้ หรืออาจให้มีผู้ขอประกันหลายคนร่วมกันทำสัญญาประกันโดยใช้วงเงินของแต่ละคนรวมกันได้

3  เงินสด ตามจำนวน ที่ศาลกำหนด สำหรับความผิดแต่ละฐาน สามารถโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ศาลได้นะครับ

4 โฉดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ซึ่งมีหนังสือรับรองราคาประเมินของสำนักงานที่ดิน ซึ่งไม่มีภาระผูกพันอันอาจกระทบต่อการบังคับคดี หากจะนำสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินมาเป็นประกันด้วยก็จะต้องแสดงสำเนาทะเบียนบ้าน และหนังสือประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างที่น่า เชื่อถือประกอบด้วย โดยต้องให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินรับรองราคาที่ดินด้วย ทั้งนี้ไม่เกิน 30 วัน

5 ห้องชุดมีโฉนดที่ดินและมีหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดและต้องไม่มีภาระผูกพันอันอาจกระทบต่อการบังคับคดีได้  โดยต้องให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินรับรองราคาที่ดินด้วย ทั้งนี้ไม่เกิน 30 วัน

6 พันธบัตรรัฐบาลสลากออมสิน, สลากออมทรัพย์ทวีสินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ใบรับเงินฝากประจำของธนาคาร, ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้ออก, ตั๋วแลกเงินหรือเช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือรับรองซึ่งสามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่ทำสัญญาประกัน

7 หนังสือรับรองของธนาคารเพื่อชำระเบี้ยปรับแทนในกรณีผิดสัญญาประกัน

อัตราวงเงินประกันตัวในแต่ละคดี

ฐานความผิด                             วงเงินประกัน/บาท 

ฆ่าผู้อื่น ม.288                          500,000 บ. ขึ้นไป     

พยายามฆ่า                               300,000 บ. ขึ้นไป

ปล้นทรัพย์ ม.340 ว.แรก                     200,000 บ.

• ม.340 ว.2 มีอาวุธ                              300,000 บ.

• ม.340 ว.3,ว.4 อันตรายสาหัส            400,000 บ.

• ม.340 ว.5 ตาย                                   500,000 บ.

ทำร้ายผู้อื่นจนถึงความตาย                   180,000 บ.

ฉ้อโกง ม.341                          50,000 บ

• ฉ้อโกงประชาชน 343 ว.1-ว.2           90,000 – 100,000 บ.

• โกงเจ้าหนี้                             40,000 บ.  

ยักยอกทรัพย์ ม.352                 40,000 บ. 

ประมาทเป็นเหตุให้คนตาย

 • รถส่วนตัว                            120,000 บ

 • รถรับจ้าง, รถบรรทุก, รถพ่วง          150,000 บ.

ประมาทเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส         50,000 บ.

• รถส่วนตัว                             100,000 บ.

• รถรับจ้าง, รถบรรทุก, รถพ่วง           120,000 บ.

รับของโจร ม.357 ว.1              90,000 บ.

• รับของโจรม.357 ว.2             120,000 บ.

• รับของโจร ม.357 ว.3                        180,000บ.  

ทำร้ายร่างกาย

• บาดเจ็บ                                             40,000 บ.

 • สาหัส                                               120,000 บ.

ทำาให้เสียทรัพย์ ม.358                        50,000 บ.

บุกรุก ม.362                            30,000 บ.

• บุกรุก เหตุฉกรรจ์ม.365                     90,000 บ.

ลักทรัพย์ ม.334                                   50,000 บ.

 • ม.335 ว.1 ลักทรัพย์อนุมาตราเดียว   90,000 บ.

• ม.335 ว.2 สองอนุมาตรา                   100,000 บ.

• ม.335 ว.3 ทำต่อโค กระบือ เครื่องกล            120,000 บ.

• ม.336 ทวิใช้ยานพาหนะ                   150,000 บ.

วิ่งราวทรัพย์ ม.3336                90,000-200,000บ.

กรรโชกทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ม.337       90,000-100,000 บ.

ชิงทรัพย์ ม.339                                    150,000-500,000 บ.

 • ม.339 ทวิ ว.1                                   180,000 บ.

 • ม.339 ทวิว.4 รับอันตรายสาหัส        350,000 บ.

 • ม.339 ทวิว.3 รับอันตรายแก่กาย       200,000 บ.

 • ม.339 ทวิว.5 ถึงแก่ความตาย            500,000 บ.

พรบ.เช็คฯ

• 1 ใน 3 ของจำนวนเงินตามเช็ค แต่ไม่เกิน      200,000 บ.

ความผิดเกี่ยวกับเพศ

• ข่มขืนกระทำชำเรา ม.276                 200,000 บ.

• มีใช้อาวุธ,โทรมหญิง            350,000 บ.

• ชำเราเด็กหญิงไม่เกิน 15 ปี ม.277     200,000 บ.

• โทรม/ชำเราเด็กหญิงไม่เกิน 13 ปี     350,000 บ. 

• อนาจารกว่า 15 ปี                              120,000 บ. 

• อนาจารเด็กมากกว่า 15ปี ม.279        120,000 – 150,000 บ. 

• ธุระจัดหา                              120,000 – 200,000 บ. 

พรบ.ป่าไม้                               100,000 – 200,000 บ. 

ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร

 • ปลอมเอกสาร ม.264            50,000 บ.

 • ปลอมเอกสาร ม.265            100,000 บ.

 • ปลอมเอกสารมีเหตุฉกรรจ์ม.266      150,000 บ.

วางเพลิงทรัพย์ม.217               100,000 บ. 

• วางเพลิงทรัพย์มีเหตุฉกรรจ์ม.218     500,000บ. 

 • ทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท       100,000 บ.

• ฟ้องเท็จ ม.175, เบิกความเท็จ ม.177 90,000 บ. ขึ้นไป

พรบ.ยาเสพติด

• ผลิต นำเข้าหรือส่งออกยาบ้า 500,00 บ ขึ้นไป

จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายยาบ้า

 • ไม่เกิน 1-14 เม็ด                               350,000 บ. 

• ตั้งแต่ 15-50 เม็ด                                500,000 บ.

• ตั้งแต่ 51-100 เม็ด                              800,000 บ. 

 • ตั้งแต่ 101-150 เม็ด               2,000,000 บ.

• ตั้งแต่ 151 เม็ด ขึ้นไป                        เป็นดุลพินิจของศาล

ครอบครองยาบ้า

 • ตั้งแต่1-10 เม็ด                                  10,000 บ. 

 • ตั้งแต่11-14 เม็ด                                20,000 บ.

เสพและขับขี่                           20,000 บ.

ครอบครองยาไอซ์

• มากกว่า 0.250 – 1 กรัม                     350,000 บ.

• มากกว่า 1 กรัม แต่ไม่ถึง 1.5 กรัม      500,000 บ.

จำหน่าย กัญชา

 • ไม่เกิน 5 กิโลกรัม                 300,000 บ.

 • เกิน 5 กิโลกรัมขึ้นไป                       เป็นดุลพินิจ

ครอบครองกัญชา/พืชกระท่อม

 • ไม่เกิน 10 กรัม                                 10,000 บ. 

 • เกิน 10 -500 กรัม                              50,000 บ.

• เกิน 500 กรัม / ไม่เกิน 1 กก. 100,000 บ.

• เกิน 1 กิโลกรัม / จำหน่าย                  เป็นดุลพินิจ

หมิ่นประมาท                          30,000 บ.

พรบ.จราจรทางบก

 ม.157 ทวิวรรคสาม ฝ่าฝืน ม.43 ทวิ ว.1

 • เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส                        100,000 บ.

 • เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย        150,000 บ.

 • ช่วยซ่อนเร้นของหลีกเลี่ยงอากร       100,000 บ.

 พรบ.ลิขสิทธ์                          50,000-100,000 บ.

พรบ.อาวุธปืน

มี/ใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต

 • ปืนสั้น, ปืนไฟแช็ค, ปืนปากกา        100,000 บ.

 • ปืนยาว, ปืนแก๊ป                               20,000 บ.

 • ปืนอัดลม                              10,000บ.

 มีเครื่องกระสุนปืน                              20,000 บ.

มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองและพกพาโดยไม่ได้รับอนุญาต

 • อาวุธปืนไม่มีทะเบียน                      150,000 บ.

• อาวุธปืนมีทะเบียนของผู้อื่น  60,000 – 80,000 บ.

• อาวุธปืนมีทะเบียนของตนเอง           20,000 – 40,000 บ.

• พกพาอาวุธปืน ปืนยาว ปืนแก๊บ ปืนอัดลม    75,000 บ.

เครื่องกระสุนสงครามอย่างเดียว

 • ไม่เกิน 5 นัด                         50,000 บ.

• เกิน 5 นัด ไม่เกิน 20 นัด                    100,000 บ.

 • เกิน 20 นัด ไม่เกิน 50 นัด                 150,000 บ

 • เกิน 50 นัด                           200,000 บ.

**หมายเหตุ**  เป็นราคาประกันโดยประมาณ ซึ่งศาลอาจตีราคาสูงหรือต่ำกว่านี้ก็ได้โดยคำนึงถึงราคาหรือมูลค่าทรัพย์ที่เสียหายประกอบกับพฤติการณ์แห่งคดี