ทนายความอำเภอกำแพงแสน ปรึกษาหาทนาย โทร 091-936-2635

ทนายความอำเภอกำแพงแสน ปรึกษาทนายโทร 091-936-2635

ทนายความอำเภอกำแพงแสนโดยสำนักงานธงไทย ทนายความ และธุกิจให้บริการท่านในเขตจังหวัดนครปฐม ซึ่งประกอบด้วยศาลจังหวัดศาลจังหวัดนครปฐม และศาลแขวงนครปฐม โดย ทนายความ ของเรายินดีให้บริการ ว่าความที่อยู่ในเขตอำนาจของทั้งศาลจังหวัดนครปฐม และศาลแขวงนครปฐม ทั้ง คดีแพ่งและ คดีอาญา รวมทั้งสืบทรัพย์ และบังคดีอีกด้วย

ทนายความอำเภอกำแพงแสน ติดต่อหาเรา ทนายความอำเภอสามพราน ยินดีให้คำปรึกษาทุกคดี และทุกคน โทร 091-936-2635

ทนายความอำเภอกำแพงแสน ของเราพร้อมรับใช้พี่น้องประชาชนทุกๆท่าน ในอำเภอกำแพงแสน หากท่านมีปัญหาคดีความ รีบยกหูโทรศัพท์โทรมาหาเราเถะครับ เรายินดีให้คำปรึกษา เรื่องค่าใช้จ่ายคุยกันได้ครับ เราตั้งสำนักงานมาเพราะอยากให้ทุกๆคนได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

    – สำนักงานรับว่าความให้พี่น้อง อำเภอกำแพงแสน ทั้งทางแพ่ง ทางอาญา พี่น้องท่านใดมีคดีความทางแพ่ง ทางอาญาติดต่อมาได้นะครับ

    – รับว่าความจัดการมรดก

    – คดีที่ดิน พิพาทเรื่องดินต่างๆ แบ่งที่ดิน ครอบครองปรปักษ์ที่ดินจนได้กรรมสิทธิ์ ถูกบุกรุกที่ดิน ขับไล่คนอื่นที่อยู่ในที่ดินเรา

    – คดียาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นครอบครองเพื่อจำหน่าย ฯ ครอบครองยาบ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

    – คดีค้ามนุษย์ ถูกหลอกลวงค้าประเวณี

    – ไฟแนนซ์ตามยึดรถ ถูกฟ้องหลังจากคืนรถแล้ว ต้องการคืนรถเพราะผ่อนไม่ไหว

    – คดีบัตรเครดิต ต้องการผ่อนชำระกับเจ้าหนี้ คดีแรงงาน คดีปกครอง สืบทรัพย์ และบังคดี

     -คดีลักทรัพย์ คดียักยอกทรัพย์ คดีหมิ่นประมาท คดีวิ่งราวทรัพย์ คดีฉ้อโกง คดีเช็ค คดีทำร้ายร่าง คดีทะเลาะวิวาท ทำฆ่าคนตาย

   -คดีหย่า คดีอำนาจปกครองบุตร รับรองบุตร ตั้งผู้ปกครอง ตั้งผู้พิทักษ์ ตั้งผู้อนุบาล ฟ้องชู้ ฟ้องเรียกค่าทดแทน

  -ฟ้องบริษัทประกัน คดีรถยน

สำนักงานธงไทยทนายความและธุรกิจให้บริการกฏหมายกับประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมเพื่อโปรดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

พื้นที่ให้บริการ ทนายความอำเภอกำแพงแสน ในจังหวัดนครปฐม หากท่านใด ต้องการ ทนายความด่วน สามารถติดมาได้ที่ สำนักงานตามหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานได้ทันที โดยเตรียมเรื่องที่ต้องการปรึกษา เอกสารประกอบต่างๆ เช่นเช็ค โฉนดที่ดิน ภาพถ่ายความเสียหายที่ได้รับจากการถูกละเมิด หรือสำเนาคำฟ้องหากท่าน ถูกฟ้องเป็นจำเลยแล้ว เป็นต้น เพื่อทางสำนักงานของเรา จะได้ให้คำปรึกษา ได้อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์กับท่านมากที่สุด

บริการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย ทนายความอำเภอกำแพงแสน ขอให้ท่าน เตรียมเอกสาร เพื่อประกอบการยื่นประกันตัวต่อศาล มีดังนี้

เอกสารของผู้ต้อง หรือ จำเลย

1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

2 สำเนาทะเบียนบ้าน                  จำนวน 1 ฉบับ

เอการของผู้ขอประกัน

1 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ ( กรณี ผู้ประกันเป็นข้าราชการ )       1    ฉบับ

2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน            1  ฉบับ

3 สำเนาทะเบียนบ้าน                             1  ฉบับ

4 สำเนาใบสำคัญการสมรส/ใบหย่า,ใบมรณบัตรแล้วแต่กรณี

5 สำเนาบัตรประจำตัวคู่สมรส ( ถ้ามี )

6 สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส   ( ถ้ามี )

7 หนังสือให้ความยินยอมคู่สมรส ( ถ้ามี )

8 หนังสือให้ความยินยอมแนบท้ายสัญญาประกัน

9 ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ( ถ้ามี )

เอกสาร หลักประกัน

1 หนังสือรับรอง ต้นสังกัด พร้อมสำเนา  2 ชุด

2 ทนายความอำเภอกำแพงแสน แนะนำให้ท่านเตรียมสลิปเงินเดือน ( อย่างน้อยเดือนล่าสุด) มีเจ้าหน้าที่รับรองตามระเบียบ ( กรณีข้าราชการให้ตำแหน่งประกัน ก็ต้องใช้หนังสือรับรองรายได้คงเหลือเช่นกัน )  โดยประกันได้ในวงเงินไม่เกิน 10 เท่าของอัตราเงินเดือน หรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน หากวงเงินประกันมียอดสูงกว่าวงเงินที่ผู้นั้นมีสิทธิประกันได้ศาลอาจกำหนดให้ผู้ขอประกันวางเงินหรือหลักทรัพย์อื่นเพิ่มเติมให้เพียงพอกับวงเงินประกันนั้นได้ หรืออาจให้มีผู้ขอประกันหลายคนร่วมกันทำสัญญาประกันโดยใช้วงเงินของแต่ละคนรวมกันได้

3  เงินสด ตามจำนวน ที่ศาลกำหนด สำหรับความผิดแต่ละฐาน สามารถโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ศาลได้นะครับ

4 โฉดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ซึ่งมีหนังสือรับรองราคาประเมินของสำนักงานที่ดิน ซึ่งไม่มีภาระผูกพันอันอาจกระทบต่อการบังคับคดี หากจะนำสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินมาเป็นประกันด้วยก็จะต้องแสดงสำเนาทะเบียนบ้าน และหนังสือประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างที่น่า เชื่อถือประกอบด้วย โดยต้องให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินรับรองราคาที่ดินด้วย ทั้งนี้ไม่เกิน 30 วัน

5 ห้องชุดมีโฉนดที่ดินและมีหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดและต้องไม่มีภาระผูกพันอันอาจกระทบต่อการบังคับคดีได้  โดยต้องให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินรับรองราคาที่ดินด้วย ทั้งนี้ไม่เกิน 30 วัน

6 พันธบัตรรัฐบาลสลากออมสิน, สลากออมทรัพย์ทวีสินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ใบรับเงินฝากประจำของธนาคาร, ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้ออก, ตั๋วแลกเงินหรือเช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือรับรองซึ่งสามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่ทำสัญญาประกัน

7 หนังสือรับรองของธนาคารเพื่อชำระเบี้ยปรับแทนในกรณีผิดสัญญาประกัน